Liefde

Eigenlijk is de liefde de dragende goddelijke deugd, die alle andere deugden vervolmaakt en hun diepere betekenis geeft.

Als wij de catechismus er op na slaan krijgen wij daar een hele mooie samenvatting te zien van wat de liefde is: “zij is de goddelijke deugd, waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van Hemzelf, en onze naaste als onszelf ter liefde Gods” (KKK 1822). God als bron van leven, opborrelend voor altijd, geeft ons de liefde en is zelf het voorwerp om lief te hebben. Doordat wij het beeld van God in ons dragen en gelovige mensen door het doopsel, vormsel en eucharistie dit beeld versterken, zijn ook wij voorwerp van de liefde en kunnen wij zelf de liefde schenken.

Jezus maakt van de liefde het nieuwe gebod. Omdat Hij “de zijnen tot het uiterste beminde” (Joh. 13, 1) laat Hij de liefde zien die Hij zelf van Zijn Vader in de hemel heeft ontvangen. Door elkaar te beminnen volgen de leerlingen van Jezus de liefde van Hem na, die zij ook zelf hebben ontvangen. “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik U liefgehad, blijf in mijn liefde” (Joh. 15, 9). Daarbij voegt Jezus de opdracht: “dit is mijn gebod dat Gij elkaar liefhebt, zoals Ik U heb liefgehad” (Joh. 15, 12).

Liefde is een gave, een opdracht en een vervulling van het menselijk leven. Een bijzondere kracht die ons mensen tot heel veel in staat stelt. Alles kan zij overwinnen, wat menselijk gezien niet voor mogelijk gehouden wordt. Alles kan zij tot stand brengen waar wij mensen niet toe in staat zijn.
De liefde roept ons ook op om de geboden van God in het leven te respecteren. “Blijf in mijn liefde, Als gij de geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven” (Joh. 15, 9-10).

Geboden die te maken hebben met God de plaats te geven die Hem toekomt, de naaste te zien met de juiste ogen en hem met respect te ontmoeten en te waarderen, jezelf met de juiste ogen zien en weten door Wie je leeft.
Als wij de liefde niet hebben, verwaarlozen of ontkennen, dan verliest het leven haar glans. “Als ik de liefde niet heb, ben ik niets, als ik de liefde niet heb baat het mij niets, wat ik heb of doe” (1 Kor. 13, 14).

De liefde staat boven alle deugden, zij draagt allen, en geeft volheid aan allen. De liefde is het grootste. Alles in ons leven mag gevoed worden door de liefde. Zij stuurt ons leven aan, legt accenten. Zij zuivert onze intenties en geeft ons menselijke leven die opening om echt lief te hebben, om te beminnen. Zij geeft ons zelfs een innerlijke vrijheid die ons doet ademen op een manier die heel bijzonder is. Alle tegenstellingen, hokjes en scheidslijnen verdwijnen door de kracht van de liefde. Wij zijn geen slaaf meer, of huurling, of ondergeschikte, Griek, Jood of anderszins. In de liefde zijn de mensen Gods kinderen. De christen die de liefde hoog in het vaandel heeft, staat voor God als een zoon/dochter, die de liefde beantwoordt van Hem die ons mensen het eerst heeft liefgehad (1 Joh. 4, 19).

Liefde doet nog meer: zij is het vermogen in ons om naar de ander toe te gaan, om het leven te vertalen in een houden van. Liefde maakt daarbij gebruik van de menselijke vermogens als zien, voelen, aanraken, emoties, vreugde en verdriet.
De liefde doet ons mensen gaan naar elkaar om te troosten, te bemoedigen, maar ook om in alle openheid elkaar te wijzen op fouten en te werken aan vergeving.

Liefde maakt ook gebruik van onze lichamelijkheid (het vrouw en man zijn). Dat wat wij aanduiden met seksualiteit, vraagt om liefde. Liefde en seksualiteit horen bij elkaar als een rivier en een bedding. Een rivier zonder bedding geeft overstroming, een bedding zonder het water van de rivier is een droge boel. De Rooms–Katholieke Kerk heeft de seksualiteit nooit willen verengen tot de gemeenschap hebben met…. , maar haar altijd gezien als een verzamelbegrip van hoe wij met elkaar omgaan in respect, waardering, liefkozing, streling, eerlijkheid en totale overgave. Liefde is daarbij de grondslag dat ons seksueel omgaan met elkaar niet verwordt tot een pakken en nemen, met geweld en verlies aan menselijke waardigheid.

Echte liefde geeft aan ons mensen het diepe besef wat echte gemeenschap betekent: uitgaan van elkaars gelijkwaardigheid, wetend dat wij het beeld van God in ons dragen, en zoeken naar de uitdaging die ligt in het persoon zijn van ieder mens.

Liefde bouwt op, bindt, verdiept, draagt het leven, zodat wij veel van elkaar kunnen verdragen.

Liefde is een kostbaar iets
Zonder dat, geen leven
Liefde is, vergeet dat niet
ons door God gegeven
Liefde is het koesteren
van je dierbare vrinden
Liefde is een leven lang
dankbaar ondervinden
Liefde is zo speciaal
Leg ’t in de watten
Zodat niemand zeggen kan:
“Ik kom ’t bij je jatten!”